35 درصد حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی

نوبخت در دومین همایش استانداران و فرماندارن کشور:
35 درصد حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی در سال آینده افزایش خواهد یافت
سخنگوی دولت گفت: 35 درصد حقوق ثابت مشاغل حاکمیتی افزایش خواهد یافت.
احسان چهری