فرد خلاق single creative

فرد خلاق کسی است که نسبت به اطلاعات مستقیم - اطلاعات حسی معمولی که در دسترس همهٔ ماست - به شیوه‌ای جدید برخورد می‌کند. نویسنده به کلمات، موسیقیدان به نت، و نقاش به مشاهدات بصری نیاز دارد و همهٔ این‌ها به مقداری دانش در مورد شیوه‌های اجرای حرفهٔ خود نیاز دارند. اما فرد خلاق به‌طور خودانگیز امکانات تبدیل داده‌های معمولی را به مخلوقی جدید - فراتر از صرف مواد خام - می‌بینند. افراد خلاق به کرات تفاوت بین دو روند جمع‌آوری اطلاعات و تبدیل خلاقانهٔ آن‌ها را شناخته‌اند. کشفیات اخیر در مورد نحوهٔ کار مغز شروع به توضیح این دو روند کرده است. آگاهی یافتن از کار هر یک از دو نیمهٔ مغز گامی مهم در آزادی چ بروز نیروی خلاقهٔ بالقوهٔ شماست. تحقیقات تا حد زیادی نظریه‌های موجود دربارهٔ ماهیت آگاهی انسان را شرح داده است. کارایی کشفیات جدید مستقیما در رهاسازی و بروز نیروی خلاقهٔ انسان است. آشنایی با دو نیمکرهٔ مغز: مغز انسان وقتی از بالا به آن نگاه می‌کنیم شبیه به دو نیمهٔ گردو است - دو نیمهٔ حلقه حلقه گردو ظاهرا مشابه که در وسط به هم وصل شده‌اند. این دو نیمه را `نیمکرهٔ چپ` و `نیمکرهٔ راست` نامیده‌اند. دستگاه عصبی انسان با اتصال متقاطع به نیمکره‌ها وصل شده است. نیمکرهٔ چپ نیمهٔ راست و نیمکرهٔ راست نیمهٔ چپ بدن را کنترل می‌کند. مثلا اگر نیمهٔ چپ مغز در اثر ضربه یا سانحه‌ای آسیب ببیند بر نیمهٔ راست بدن به طور جدی اثر می‌گذارد و آسیب نیمهٔ راست مغز روی قسمت چپ بدن اثر می‌کند. به علت متقاطع بودن اتصال رشته عصبی به مغز دست چپ به نیمهٔ راست و دست راست به نیمهٔ چپ نیمکرهٔ مغز وصل است. دو مغز: در مغز حیوانات نیمکره‌ها اصولا از نظر کاری شبیه به هم یا متقارن هستند. ولی نیمکره‌های مغز انسان از نظر کاری نامتقارن رشد می‌کنند. قابل توجه‌ترین اثر خارجی نامتقارن بودن مغز انسان راست دستی و چپ دستی است. در حدود صد و پنجاه سال پیش دانشمندان پی بردند که حرف زدن و توانایی‌های مربوط به زبان اکثریت افراد - تقریبا ۹۸ درصد راست دست‌ها و حدود دو سوم چپ‌دست‌ها - اساسا در نیمکره چپ قرار گرفته است. این آگاهی که نیمکرهٔ چپ مغز مخصوص حرف زدن است تا حد زیادی از مشاهدات اثرات آسیب‌های مغزی به دست آمده است. مثلا معلوم شده که آسیب در نیمکرهٔ چپ مغز اکثرا باعث از دست دادن قدرت تکلم می‌شود ولی آسیبی با همان شدت در نیمکرهٔ راست چنین تأثیری ندارد. چون تکلم و زبان بیشتر با فکر کردن و تعقل و کارهای عالی‌تر دیگری که انسان را از سایر موجودات متمایز می‌سازد در ارتباط است. دانشمندان قرن نوزده نیمکرهٔ چپ را نیمکرهٔ کبیر و نیمکرهٔ راست را نیمکرهٔ صغیر نام نهادند. نظری کلی که تا این اواخر شایع بود، عقیده داشت که نیمهٔ راست مغز کم‌تر از نیمهٔ چپ رشد و تکامل یافته است - نیمهٔ خاموش و کم توانی که نیمهٔ گویای چپ آن را هدایت می‌کند.