خلاقه طراحی creative designing

به نظر من همهٔ مردم نیروی بالقوهٔ خلاقانه برای بیان خویشتن از طریق طراحی دارند. هدف من تهیه مقدماتی است برای بیرون ریختن آن نیرو، و دست‌یابی به درجه‌ای آگاهانه در خلاقیت، خودانگیزی و تخیل که تا حد زیادی با فرهنگ کلامی، تکنولوژیکی و نظام آموزشی ما ضربه دیده است. می‌خواهم یاد بدهم چگونه طراحی کنید ولی طراحی را فقط وسیله می‌دانم و نه هدف. طراحی تلنگری به توانایی‌های سمت راست مغز، که کاملا مخصوص طراحی است، می‌زند. از طریق فراگیری طراحی می‌توان به گونهٔ دیگری دید، همان‌طور که رودن هنرمند تغزلانه می‌گوید از طریق طراحی محرم راز دنیای طبیعی می‌شویم و چشم ما به روی زبان شیرین فرم‌ها باز می‌شود و خودمان را با آن زبان بیان می‌کنیم. با طراحی می‌توان عمیقا به آن بخش از مغز نقب زد که همواره جزئیات بی‌پایان زندگی روزمره آن را پنهان کرده است. از طریق این تجربه توانایی شخص افزایش می‌یابد تا اشیا را به وضوح و به شکلی کلی درک کند و شبکه‌ها و امکانات لایهٔ زیرین را برای ترکیبات جدید ببیند. راه حل‌های خلاقهٔ مسائل، خواه شخصی و خواه حرفه‌ای، از طریق شیوهٔ جدید فکر کردن و راه‌های جدید استفاده از نیروی تمام مغز پیدا می‌شود. طراحی هرچند لذتبخش و ثمربخش است ولی چیزی جز کلیدی برای گشودن دری به سوی هدف‌های دیگر نیست. امیدوارم که طراحی با سمت راست مغز، شما را یاری دهد تا نیروهای فردی خود را با افزودن آگاهی خود دربارهٔ مغز و کارکرد آن افزایش دهید. نیروی بالقوهٔ جنبه‌های خلاقه و تخیلی مغز تقریبا نامحدود است و شخص می‌تواند از طریق طراحی با این نیرو آشنا شود و آن را به دیگران بشناساند. از طریق طراحی خود را قابل رؤیت می‌سازید. آلبرشت دورر نقاش آلمانی می‌گوید: گنجی که در دل شما پنهان است از طریق کار خلاقه‌تان آشکار می‌شود. با حفظ هدف واقعی در مغز بهتر است شکل دادن کلید کار را شروع کنیم.