Sms

سکوتی بود بر قلبم که با آن می زدم فریاد/ اگر از شهر غم رفتی مرا هرگز مبر از یاد