کشته شدن بیش از 100 نفر در بازاری شلوغ در عراق


بیش از صدنفر در انفجار بازاری شلوغ در عراق کشته شدند